Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti CLOU SK s.r.o. , so sídlom Levočská 4, 080 01 Prešov, IČO: 52583708, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,vložka č. 38796/P (ďalej len „CLOU“ alebo „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.korashop.sk (ďalej len „internetový obchod“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 VOP sú primárne nastavené pre kupujúcich v postavení spotrebiteľa, primerane sa však použijú aj na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej len „podnikateľ“). Pre kúpne zmluvy uzatvárané s podnikateľmi sa nepoužijú najmä ustanovenia článku 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 6 a 7 obchodných podmienok. Práva a povinnosti podnikateľov, čo sa týka zániku kúpnej zmluvy či práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo zo zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

1.3 Dojednania odchylné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci svojím súhlasným vyhlásením vo webovom rozhraní potvrdzuje. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia obchodných podmienok platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

2.2 V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávky tovaru tiež s registráciou na webovom rozhraní obchodu. Pre realizáciu nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracovanie osobných údajov uvedenými vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 2.15 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky sa môže realizovať iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.

2.5 Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a) objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
(b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
(c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;
(d) týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracúvanie osobných údajov uvedených vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak ide o kupujúceho bez registrácie.

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj vzhľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

2.7 Kupujúci je pred odoslaním objednávky tiež zoznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

2.8 Objednávku, resp. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „[OBJEDNAŤ]“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.

2.9 Predávajúci neodkladne po prevzatí objednávky toto prevzatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.10 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.11 Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to potvrdením objednávky predávajúcim.

2.12 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho vykonaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.13 Samotná zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho potvrdením objednávky prostredníctvom e-mailu či telefonicky. V prípade, že do pätnástich (15) pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.

2.14 Pre vylúčenie pochybností platí, že zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ objednávku kupujúceho predávajúci neprijal alebo ju prijal s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP, alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

2.15 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp. ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

2.16 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou alebo bez registrácie) súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a vyhlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Tieto všobecné obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné v ich platnom znení na webovej stránke www.korashop.sk

2.17 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.18 Informácie o realizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sa archivujú vo webovom rozhraní obchodu, a to počas najmenej piatich rokov od ich uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi, ktoré ponúka webové rozhranie obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru.

3.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby (poistenie a pod.), tak ako ich kupujúci vybral v rámci procesu objednávky.

3.3 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku (pokiaľ sú tieto možnosti platby zo strany webového rozhrania obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri doručení tovaru v balíku je platba možná v hotovosti alebo kartou, pri doručení tovaru na paletách (t. j. väčšieho množstva tovaru) je platba možná iba v hotovosti.

3.4 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

3.5 Predávajúci vystaví na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že ceny tovaru na webovej stránke sa môžu líšiť od cien tovaru v niektorom z kamenných obchodov predávajúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 písm. c) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji“) nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

4.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 4.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať poštou na adresu sídla predávajúceho uvedenú na webovej stránke www.korashop.sk alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@korashop.sk.

4.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 4.2 obchodných podmienok sa zmluva od začiatku ruší. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do siedmich (7) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia tovaru:

(a) Kupujúci môže osobne vrátiť tovar v sídle predávajúceho na adrese uvedenej na webovej stránke www.korashop.sk, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci.

(b) Kupujúci môže vrátiť tovar prostredníctvom zasielateľskej služby alebo poštou, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci.

4.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho, do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar fyzicky vráti.

4.5 Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1 Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa realizuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v rámci procesu objednávky. Tovar v balíku sa dodá k prvým dverám na dodacej adrese. Tovar na paletách sa dodá k prvým dverám na dodacej adrese za podmienky, že miesto doručenia umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade sa tovar dodá len k hrane vozidla (hydraulické čelo) zmluvného dopravcu predávajúceho.

5.2 V prípade, že sa spôsob dopravy dohodne na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek viditeľných nedostatkov toto neodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi a spísať s ním o tom písomný zápis vrátane zaistenia fotodokumentácie. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.6 Ak nebude predávajúci schopný dodať objednaný tovar z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností subdodávateľom alebo preto, že objednaný tovar nebude k dispozícii počas najmenej jedného (1) mesiaca, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už uhradené platby. V prípade problémov s dodávkou bude predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.

5.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, resp. príslušného prepravcu, s ktorými bol kupujúci vopred oboznámený.

6. Zodpovednosť a záručné podmienky

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

(a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

(b) je tovar vhodný na ten účel, ktorý predávajúci opísal na svojej webovej stránke,

(c) tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

(d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti.

6.3 V prípade existencie vád má kupujúci právo:

(a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade
odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

(b) na odstránenie vady opravou veci;

(c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

(d) odstúpiť od zmluvy, a to iba v prípade, keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti.

6.4 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

6.5 Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, zaniká mu nárok z vadného plnenia. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru.

6.6 Zárukou za akosť v dĺžke trvania podľa článku 6.1 obchodných podmienok sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť veci.

7. Záručná lehota a pravidlá pre uplatnenie práv z vadného plnenia

7.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedené inak alebo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby, záruka sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

7.2 Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria pri nasledujúcich vadách tovaru: (i) kde vada vznikla opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti); (ii) ak je vada už v čase prevzatia a pre takú vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny; (iii) ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim; (iv) kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením; alebo (v) ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

7.3 S výnimkou prípadov, keď predávajúci na vykonanie opravy určí inú osobu, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, vždy však iba v obvyklom pracovnom čase.

7.4 Pri uplatnení práv z vád v sídle predávajúceho alebo pri osobe určenej na vykonanie opravy kupujúci spolu s reklamovaným tovarom (vrátane kompletného pôvodného príslušenstva) predloží doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list. Pri reklamácii dôjde k vyhotoveniu reklamačného protokolu, v ktorom predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknutej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob informovania kupujúceho o jej vybavení. Na účely vybavenia reklamácie poskytne kupujúci dostatočné kontaktné údaje.

7.5 Ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci alebo ním poverený pracovník, je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (5) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

7.6 Ak je kupujúci spotrebiteľ, reklamácia vrátane odstránenia vady sa musí vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.7 Po vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho o ukončení reklamácie a vyzve ho na prevzatie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď bol kupujúci o jej vybavení informovaný.

7.8 Pri prevzatí vybavenej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a lehote trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.9 Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamačný protokol a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci či osoba vykonávajúca opravu odmietnuť tovar vydať.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji.

8.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@korashop.sk alebo na telefónnom čísle 051-771 82 87. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3 Subjektom alternatívneho riešenia mimosúdnych spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a právnymi predpismi SR doplňujúcimi niektoré jeho ustanovenia.

9.2 Zásady spracúvania osobných údajov vrátane problematiky ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho sú uvedené v samostatnom dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov www.clou.sk/ochrana-osobných-údajov, s ktorým kupujúci vyslovuje súhlas v rámci každej jednotlivej objednávky.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva a súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3 Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke www.korashop.sk

10.4 Tieto VOP sú platné a účinné od 17.08.2020.

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do eshopu